Ochrana osobných údajov

Novartis – Všeobecné oznámenie o ochrane súkromia v prostredí internetu a aplikácií

Predkladáme Vám toto Oznámenie o ochrane súkromia, pretože navštevujete webovú stránku spoločnosti Novartis. V dôsledku toho táto spoločnosť spracúva o Vás také informácie, ktoré predstavujú „osobné údaje“ a Novartis považuje ochranu Vašich osobných údajov a súkromia za veľmi dôležitú.

Spoločnosť Novartis Slovakia s.r.o., so sídlom Žižkova 22B, 811 02 Bratislava, IČO: 36 723 304, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 44016/B (ďalej len „spoločnosť Novartis“) je zodpovedná za spracúvanie Vašich osobných údajov, keďže rozhoduje o tom, prečo a ako sú spracúvané, a tým koná ako „prevádzkovateľ“. V tomto Oznámení o ochrane súkromia odkazujú pojmy „my“ alebo „nám/náš“ na spoločnosť Novartis.

Toto Oznámenie o ochrane súkromia je rozdelené na dve časti. Časť I obsahuje praktické informácie o tom, aké konkrétne osobné údaje spracúvame, keď navštevujete našu webovú stránku www.ziadajtecistukozu.sk, prečo a akým spôsobom tieto údaje spracúvame. Časť II obsahuje všeobecnejšie informácie o štandardných technických alebo transakčných osobných údajoch, ktoré spracúvame o návštevníkoch našich webových stránok a používateľoch našich aplikácií, o právnom základe používania Vašich osobných údajov, ako aj o Vašich právach vo vzťahu k všetkým o Vás zhromaždeným osobným údajom.

Chceme Vás požiadať o dôkladné preštudovanie tohto Oznámenia o ochrane súkromia, a v prípade, že máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, kontaktujte, prosím, spoločnosť Novartis na privacy.slovakia@novartis.com.

Časť II – Kľúčové informácie

Spoločnosť Novartis spracúva Vaše osobné údaje, keď navštevujete našu webovú stránku www.ziadajtecistukozu.sk, vytvorenej pre účely zvyšovania povedomia o psoriatickom ochorení a ochorení urtikária, v kontexte ktorej bude Novartis spracúvať osobné údaje.
Osobné údaje, ktoré sa majú zhromažďovať
Na tento účel budeme zhromažďovať nižšie uvedené kategórie Vašich osobných údajov:

 • Informácie o návštevnosti a správaní návštevníka webovej stránky prostredníctvom analytického nástroja Google Analytics

Tieto informácie môžu byť poskytnuté buď priamo Vami (napr. pri vypĺňaní on-line formulára alebo interakcii s webovou stránkou) alebo tretími stranami alebo môžu byť získané prostredníctvom dôveryhodných verejne dostupných zdrojov.

Špecifické účely, na ktoré vyžadujeme Vaše osobné údaje

Zhromaždené informácie budeme používať na nižšie uvedené špecifické účely:

 • Analýza agregovaných dát návštevnosti a správania návštevníkov webovej stránky

Prosíme, vezmite na vedomie, že zhromaždené údaje môžeme tiež použiť na množstvo iných štandardných účelov (napr. na meranie používania našich webových stránok a aplikácií), ako je uvedené nižšie v časti II.

Špecifické tretie strany, s ktorými zdieľame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje budeme zdieľať s nižšie uvedenými tretími stranami:

 • Spoločnosť Elite/Monday Lovers

Prosíme, vezmite na vedomie, že možno budeme musieť zdieľať Vaše údaje aj s množstvom ďalších príjemcov (napr. s iným subjektom skupiny Novartis, pokiaľ subjekt zhromažďujúci údaje nie je totožný s tým, ktorý ich používa), ale vždy za prísnych podmienok.

Doba uchovávania

Budeme uchovávať len vyššie uvedené osobné údaje a osobné údaje uvedené v časti II po dobu trvania používania webovej stránky.
Cookies a iné podobné technológie
Nižšie uvedené špecifické typy cookies a/alebo iných monitorovacích technológií sa používajú v rámci webovej stránky www.ziadajtecistukozu.sk:

 • Pokiaľ sa rozhodnete nastaviť jazyk, veľkosť písma alebo konkrétnu verziu webových stránok (napr. s vysokým kontrastom), použijeme „súbory cookie pre zákaznícke prispôsobenie užívateľského rozhrania“. Po prvom nastavení svojich predvolieb ich už pri ďalšej návšteve webových stránok nebudete musieť zadávať znovu;
 • Pokiaľ máte na svojom počítači nainštalovaný program Adobe Flash (čo väčšina počítačov má) a používate prehrávače videa, bude vám do počítača uložený súbor „flash cookie“. Tieto súbory cookie slúžia na uloženie dát potrebných k prehrávaniu video a audio obsahu a uchovávaniu predvolieb užívateľa;
 • Využitím služieb webovej analýzy sa spoločnosť Novartis snaží získať prehlaď, ako návštevníci používajú naše webové stránky. Tieto služby zaznamenávajú počet návštevníkov a súhrnne nás informujú o ich chovaní – identifikujú napríklad kľúčové slová vo vyhľadávači, ktoré užívateľa priviedli na dané webové stránky, štandardnú dobu strávenú na stránkach alebo priemerný počet stránok, ktoré si užívateľ prehliadne. Na tento účel je do vášho počítača umiestnený „analytický súbor cookie prvej strany“;
 • Na sledovanie webových štatistík môžeme tiež využívať služby ako Google Analytics. V takom prípade umiestni firma Google do vášho počítača „súbor cookie tretej strany“.

Všetky dáta zhromažďované s využitím týchto súborov cookie budú uložené a spravované spoločnosťou Novartis alebo niektorými z ich dôveryhodných partnerov v krajinách, kde Novartis pôsobí. Ďalšie informácie o tom, ako kontaktovať spoločnosť Novartis, nájdete v Zásadách ochrany údajov spoločnosti Novartis.

Prosíme, vezmite na vedomie, že využívame tiež bežné súbory cookies a iné technológie na štandardné účely stanovené nižšie v časti II (napr. na zabezpečenie správneho fungovania našich webových stránok alebo aplikácií).

Určené kontaktné miesto

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov vo vyššie uvedenom kontexte, kontaktujte, prosím, spoločnosť Novartis na privacy.slovakia@novartis.com.

Časť II – Všeobecné informácie

Druhá časť tohto Oznámenia o ochrane súkromia podrobnejšie uvádza, v akom kontexte spracúvame Vaše osobné údaje a objasňuje s tým súvisiace Vaše práva a naše povinnosti.

1. Na akom základe používame Vaše osobné údaje?

Nebudeme spracúvať Vaše osobné údaje, ak pre daný účel neexistuje zákonom stanovený predpoklad. Preto budeme Vaše osobné údaje spracúvať výlučne:

 • ak sme získali Váš predchádzajúci súhlas;
 • ak je spracúvanie nevyhnutné na výkon našich zmluvných povinností voči Vám alebo na prijate predzmluvných krokov na Vašu žiadosť;
 • ak je spracúvanie potrebné na splnenie našich zákonných alebo regulačných povinností alebo je všeobecne dovolené právnymi predpismi; alebo
 • ak je spracúvanie nevyhnutné z hľadiska našich oprávnených záujmov a nemá neprimeraný vplyv na Vaše záujmy alebo základné práva a slobody

Prosíme, vezmite na vedomie, že pri spracúvaní Vašich osobných údajov na poslednom zmienenom právnom základe sa vždy snažíme o udržanie rovnováhy medzi našimi oprávnenými záujmami a Vaším súkromím. Príkladmi takýchto „oprávnených záujmov“ sú činnosti v oblasti spracúvania údajov uskutočňované:

 • s cieľom profitovať z nákladovo efektívnych služieb (napr. sa môžeme rozhodnúť pre používanie určitých platforiem na spracúvanie údajov ponúkaných dodávateľmi);
 • s cieľom predchádzať podvodom alebo trestnej činnosti, zneužitiu našich služieb a výrobkov, ako aj z dôvodu bezpečnosti našich informačných systémov, architektúry a sietí
 • s cieľom splniť naše podnikové ciele a ciele v oblasti sociálnej zodpovednosti (zahŕňajúc efektívne globálne riadenie obchodných činností v rámci skupiny Novartis, predovšetkým zdieľaním údajov medzi jednotlivými členmi).

V prípadoch, keď právne predpisy od spoločnosti Novartis vyžadujú spracúvanie Vašich osobných údajov, je ich poskytnutie Vašou zákonnou povinnosťou. V ostatných prípadoch môže byť ich poskytnutie nevyhnutné na účely splnenia zmluvného dojednania medzi Vami a spoločnosťou Novartis. Vo zvyšných prípadoch je poskytnutie Vašich osobných údajov dobrovoľné, avšak v prípade ich neposkytnutia spoločnosť Novartis nemusí byť schopná realizovať vyššie popísané aktivity a činnosti za účelom zhodnocovania našej vzájomnej spolupráce.

2. Kto má prístup k Vašim osobným údajom a komu sú poskytované?

Nebudeme predávať, zdieľať ani iným spôsobom prenášať Vaše osobné údaje tretím stranám, ktoré nie sú uvedené v tomto Oznámení o ochrane súkromia.

V priebehu našich činností a na tie isté účely, ako sú stanovené v tomto Oznámení o ochrane súkromia, môžu byť Vaše osobné údaje sprístupnené alebo poskytnuté špecifickým tretím stranám, uvedeným vyššie v časti I tohto Oznámenia o ochrane súkromia, a nižšie uvedeným kategóriám príjemcov, a to na základe opodstatnenej potreby informovanosti s cieľom dosiahnuť dané účely:

 • naši zamestnanci (vrátane zamestnancov, oddelení alebo iných spoločností skupiny Novartis);
 • naši poskytovatelia informačných systémov, poskytovatelia služieb na báze platformy cloud, poskytovatelia databáz a konzultanti; –
 • akákoľvek tretia strana, vo vzťahu ku ktorej uskutočníme postúpenie alebo nováciu akýchkoľvek našich práv alebo povinností;
 • naši poradcovia a externí právnici v kontexte predaja alebo prevodu ktorejkoľvek časti nášho podnikania alebo s tým súvisiacich aktív

Vyššie uvedené tretie strany sú zmluvne viazané chrániť dôvernosť a bezpečnosť Vašich osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi.

Akýkoľvek vnútroštátny a/alebo medzinárodný regulačný, vykonávací, verejný orgán alebo súd môže mať prístup k Vašim osobným údajom alebo mu môžu byť Vaše údaje poskytnuté, v prípade, že máme povinnosť tak učiniť v zmysle platných zákonov alebo predpisov, resp. na žiadosť týchto orgánov.

Osobné údaje, ktoré od Vás získavame, môžu byť tiež spracúvané, sprístupnené alebo uložené v krajine mimo krajiny sídla spoločnosti Novartis, ktorá nemusí poskytovať rovnakú úroveň ochrany osobných údajov.

Pokiaľ ide o prenosy osobných údajov v rámci skupiny, skupina Novartis prijala Záväzné vnútropodnikové pravidlá („Binding Corporate Rules“), čo je systém zásad, pravidiel a nástrojov, poskytovaných európskym právom, v snahe zabezpečiť účinnú úroveň ochrany údajov v súvislosti s prenosmi osobných údajov mimo územia EHP a Švajčiarska. Viac informácií o Záväzných vnútropodnikových pravidlách nájdete tu https://www.novartis.com/sites/www.novartis.co m/files/bcr-individual-rights-2012.pdf.

3. Ako chránime Vaše osobné údaje?

Prijali sme náležité technické a organizačné opatrenia na zaistenie primeranej úrovne bezpečnosti a dôvernosti Vašich osobných údajov.

Tieto opatrenia zohľadňujú:

 1. súčasný stav technológie;
 2. náklady spojené s jej zavedením;
 3. povahu údajov; a
 4. riziko spracúvania

Účelom týchto opatrení je chrániť ich pred náhodným alebo nezákonným zničením alebo zmenením, náhodnou stratou, neoprávneným sprístupnením alebo prístupom a voči iným protiprávnym formám spracúvania.

Okrem toho pri nakladaní s Vašimi osobnými údajmi dodržiavame nižšie uvedené povinnosti:

 • zhromažďujeme a spracúvame len osobné údaje, ktoré sú primerané, relevantné a nie nadbytočné, ako je potrebné na splnenie vyššie uvedených účelov;
 • zabezpečujeme, aby Vaše osobné údaje zostali aktuálne a presné (čo sa týka druhého bodu, môžeme Vás požiadať o potvrdenie Vašich osobných údajov, ktoré máme k dispozícii a tiež Vás vyzývame, aby ste nás spontánne informovali v prípade akejkoľvek zmeny Vašich osobných pomerov, čo nám umožní zabezpečiť aktualizáciu Vašich osobných údajov); a
 • môžeme spracúvať akékoľvek Vami dobrovoľne poskytnuté citlivé údaje, v súlade s platnými pravidlami ochrany údajov a presne tak, ako je vyžadované na príslušné vyššie uvedené účely. K údajom má prístup a spracúva ich výlučne príslušný personál, za ktorý zodpovedá jeden z našich zástupcov, podliehajúci povinnosti služobného tajomstva alebo dôvernosti

4. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako je potrebné na splnenie účelu, na ktorý boli zhromaždené alebo na dodržanie zákonných, prípadne regulačných požiadaviek.
Pokiaľ nie je uvedené inak v časti I tohto Oznámenia o ochrane súkromia, doba uchovávania je 24 mesiacov od Vášho posledného použitia príslušnej webovej stránky alebo aplikácie, resp. Vášho prístupu k nim. Po uplynutí tejto lehoty sa Vaše osobné údaje odstránia z našich aktívnych systémov.

5. Ako používame cookies a iné podobné technológie v rámci našich webových stránok a aplikácií?

5.1 Cookies
Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa zasielajú do Vášho počítača, keď navštívite naše webové stránky alebo používate naše aplikácie. Používame cookies na vyššie uvedené účely a v súlade s týmto Oznámením o ochrane súkromia.

Nepoužívame cookies na sledovanie jednotlivých návštevníkov alebo na Vašu identifikáciu, ale na získanie užitočných poznatkov o spôsobe používania našich webových stránok a aplikácií, aby sme ich mohli ďalej zlepšovať pre našich používateľov. Osobné údaje vygenerované prostredníctvom cookies sa zhromažďujú v pseudonymizovanej forme a podliehajú Vášmu právu namietať voči takémuto spracúvaniu údajov, ako je uvedené nižšie.

Okrem cookies uvedených v časti I tohto Oznámenia o ochrane súkromia, môžeme tiež používať najmä tieto typy bežných cookies:

 • súbory cookies na prispôsobenie užívateľského rozhrania (t. j. cookies, ktoré si pamätajú Vaše preferencie);
 • overovacie súbory cookies (t. j. cookies, ktoré Vám umožňujú opustiť naše webové stránky a vrátiť sa ne bez potreby Vašej opätovnej autentifikácie);
 • cookies prehrávača videa (t. j. cookies, ukladajúce údaje potrebné na opätovné prehrávanie video alebo audio obsahu, a uchovávajúce Vaše preferencie);
 • analytické súbory cookies prvej strany (t. j. cookies, ktoré si pamätajú Vami navštívené stránky a poskytujú informácie a Vašej interakcii s týmito stránkami
 • analytické súbory cookies tretích strán (t. j. cookies od dodávateľov tretích strán, sledujúce štatistiky našich webových stránok a naopak).

Prosíme, vezmite na vedomie, že môžete Váš prehliadač upraviť tak, aby Vám oznámil, keď sú mu cookies zasielané. Ak si neželáte prijímať cookies, môžete ich tiež úplne odmietnuť aktivovaním príslušných nastavení Vášho prehliadača. A nakoniec, môžete taktiež vymazať cookies, ktoré už boli zaslané.

Viac informácií o tom, ako spravovať cookies na Vašom zariadení, získate prostredníctvom funkcie „Pomocník“ Vášho prehliadača alebo na stránke www.aboutcookies.org, kde sa nachádzajú komplexné informácie o spôsobe, ako postupovať v prípade jednotlivých prehliadačov (hypertextový odkaz je externý).

5.2 Iné technológie

Na zhromažďovanie a spracúvanie Vašich osobných údajov na rovnaké účely, ako sú uvedené vyššie, môžeme v rámci našich webových stránok a aplikácií používať aj iné technológie, vrátane:

 • internetových „tagov“ (ako tagy činnosti („action tags“), súbory GIF tvorené jedným pixelom, čisté súbory GIF, neviditeľné súbory GIF a 1-po-1 GIF, čo sú technológie umožňujúce nám sledovať prístupy užívateľov); a
 • technológie Adobe Flash (vrátane technológie Flash Local Shared Objects, pokiaľ si neupravíte Vaše nastavenia inak).

6. Aké sú Vaše práva a ako si ich môžete uplatniť?

Môžete si uplatniť nižšie uvedené práva v rámci podmienok a obmedzení stanovených právnymi predpismi:

 • právo na prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame a, ak sa nazdávate, že akékoľvek informácie, ktoré sa Vás týkajú, sú nesprávne, zastarané alebo neúplné, právo požadovať ich opravu alebo aktualizáciu;
 • právo žiadať o vymazanie Vašich osobných údajov alebo ich obmedzenie pri určitých kategóriách spracúvania;
 • právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas, bez ovplyvnenia zákonnosti ich spracúvania pred takýmto odvolaním;
 • právo v celom rozsahu alebo čiastočne namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov;
 • právo namietať voči priamej marketingovej komunikácii; a
 • právo požadovať ich prenosnosť, t. j. že osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, sa Vám vrátia alebo sa prenesú na osobu podľa Vášho výberu, a to v štruktúrovanom, obvykle používanom a strojovo čitateľnom formáte bez akýchkoľvek prekážok z našej strany pri zachovaní dôvernosti.

Prosíme, vezmite však na vedomie, že za určitých okolností môže Vaše odmietnutie akceptovať cookies alebo nastavenie Vášho prehliadača ovplyvniť Váš zážitok z prehliadania a zabrániť Vám v použití určitých funkcionalít v rámci našich webových stránok alebo aplikácií.

Ak máte akékoľvek otázky alebo si želáte uplatniť vyššie uvedené práva, môžete poslať e-mail na privacy.slovakia@novartis.com, spolu s naskenovanou kópiou Vášho preukazu totožnosti na účely identifikácie, pričom sa rozumie, že takéto údaje použijeme len na overenie Vašej totožnosti a naskenovanú kópiu si po ukončení overovania neponecháme. Pri zasielaní takejto naskenovanej kópie prosím v rámci nej nezabudnite odstrániť/vymazať Vašu fotografiu a číslo národného registra alebo jeho ekvivalentu.

V prípade Vašej nespokojnosti s tým, ako spracúvame Vaše osobné údaje, sa prosím s Vašou žiadosťou obráťte na našu zodpovednú osobu na global.privacy_office@novartis.com, ktorá Váš podnet prešetrí.

Okrem Vašich vyššie uvedených práv máte v každom prípade tiež právo podať sťažnosť na príslušné úrady na ochranu údajov.

7. Aké technické a transakčné údaje môžeme o Vás zhromažďovať?

7.1 Kategórie technických a transakčných údajov
Okrem informácií, zhromaždených o Vás v zmysle časti I tohto Oznámenia o ochrane súkromia, môžeme počas toho, ako používate naše webové stránky a aplikácie, o Vás zhromažďovať rôzne druhy štandardných technických a transakčných údajov, potrebných na zabezpečenie správneho fungovania našich webových stránok a aplikácií, vrátane:

 • informácií týkajúcich sa Vášho prehliadača a zariadenia (napr. doména poskytovateľa internetových služieb, typ a verzia prehliadača, operačný systém a platforma, rozlíšenie obrazovky, výrobca a model zariadenia);
 • štatistík ohľadom Vášho používania našich webových stránok a aplikácií (napr. informácie o navštívených stránkach, vyhľadávané informácie, čas strávený na našich webových stránkach);
 • údajov o používaní (t. j. dátum a čas prístupu na naše webové stránky a aplikácie, stiahnuté súbory);
 • umiestnenia Vášho zariadenia v čase používania našich aplikácií (ak ste nezablokovali túto funkciu zmenou nastavení Vášho zariadenia); a
 • všeobecnejšie, vrátane akýchkoľvek informácií, ktoré nám poskytnete pri používaní našich webových stránok a aplikácií.

Prosím, berte na vedomie, že nebudeme vedome zhromažďovať, používať ani sprístupňovať osobné údaje maloletých osôb mladších ako 16 rokov bez získania predchádzajúceho súhlasu rodiča alebo zákonného zástupcu.

7.2 Prečo zhromažďujeme technické a transakčné údaje?

Vždy spracúvame Vaše osobné údaje na konkrétne účely a spracúvame len osobné údaje, ktoré sú relevantné na dosiahnutie tohto účelu. Okrem účelov, ktoré Vám už boli oznámené v časti I tohto Oznámenia o ochrane súkromia, spracúvame tiež Vaše osobné údaje, zhromaždené počas Vášho používania jednej z našich webových stránok alebo aplikácií, na nižšie uvedené štandardné účely:

 • spravovať a zlepšovať naše webové stránky a aplikácie (napr. diagnostikovať problémy so serverom, optimalizovať návštevnosť, podľa potreby integrovať a optimalizovať webové stránky); –
 • merať používanie našich webových stránok a aplikácií (napr. vypracovaním štatistiky o návštevnosti, zhromažďovaním informácií o správaní používateľov a o nimi navštívených stránkach);
 • zlepšiť a prispôsobiť Vaše skúsenosti a lepšie pre Vás upraviť obsah (napr. zapamätaním si Vašich volieb a preferencií, používaním cookies);
 • zasielať Vám personalizované lokalizované služby a obsah
 • monitorovať a predchádzať podvodom, neoprávneným zásahom a inému prípadnému zneužitiu vo vzťahu k našim webovým stránkam a aplikáciám;
 • odpovedať na úradnú žiadosť zo strany verejného alebo súdneho orgánu s potrebným povolením;
 • spravovať naše IT zdroje, vrátane riadenia infraštruktúry a kontinuity podnikateľskej činnosti;
 • chrániť hospodárske záujmy spoločnosti a zabezpečiť dodržiavanie predpisov a podávanie správ (ako napríklad dodržiavanie našich zásad a miestnych zákonných požiadaviek, daní a zrážok, riadenie údajných prípadov zneužitia právomocí alebo podvodu; výkon auditov a obhajoba v rámci súdnych sporov);
 • archivácia a vedenie záznamov; a
 • akékoľvek iné účely stanovené zákonom a orgánmi.

8. Ako Vás budeme informovať o zmenách v našom Oznámení o ochrane súkromia?

Vopred Vás upovedomíme o akýchkoľvek budúcich zmenách alebo doplneniach vo vzťahu k spracúvaniu Vašich osobných údajov, ako je opísané v tomto Oznámení o ochrane súkromia, a to formou individuálneho oznámenia prostredníctvom našich obvyklých komunikačných kanálov (napr. e-mailom), ako aj prostredníctvom našich webových stránok alebo aplikácií (pomocou banerov, vyskakujúcich okien alebo iných oznamovacích mechanizmov).